ציוץ

מדיניות הפרטיות באתר חנות simple-sites.co.il

תקנון זה מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ובהירשמך לשירותי האתר הנך מסכים לתנאיו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך נכון לנשים גם כן.


הפרטים האישיים, שאתה מוסר בעת הזמנת האתר, ישמרו במאגר המידע של simple sites. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ל simple sites ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, לא ניתן יהיה לטפל בבקשתך בלא הפרטים שנדרשת למסור. אתה מסכים בזאת לשימוש בפרטיך בהתאם להוראות הסכם זה.

בעת השימוש באתר רשאית simple sites לאסוף מידע על הרגלי הצריכה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. Simple sites תשמור את המידע במאגריה ותשתמש בו בהתאם להוראות הסכם זה.

Simple sites רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, במקרים המפורטים להלן - וזאת מבלי לגרוע מהסכמתך לפרסומם של פרטים אלה כאמור לעיל:

  • במקרה שהפרת את הצהרותיך בהסכם זה או את הוראות הסכם זה .

  • אם התקבל בידי simple sites צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין simple sites;

  • אם simple sites תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע, שנאגר אודותיך ב simple sites ובלבד שיקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף הפרטיות בהסכם זה;פרטים שגויים

בעת הזמנת אתר ו/או מוצר באמצעות simple sites, הנך מתבקש למסור פרטים שונים. אם תמסור פרטים שגויים, simple sites לא תוכל להבטיח שיסופקו לך השירותים שתזמין באמצעותה, או שניתן יהיה ליצור אתך קשר במקרה הצורך , ובהתאם הנך מצהיר כי simple sites אינה אחראית על כל פגיעה שהיא בזכויותיך העלולה לנבוע ממסירת פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים. אנא הקפד אפוא למלא בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה של שינוי בפרטים עליך לעדכנם באמצעות ניהול החשבון באתר.הגבלת אחריות

אחריות simple sites כלפיך בקשר עם רכישת האתר, אחסון האתר והטיפול בו לאחר מכן - מוגבלת כאמור במפורש בכללים אלו.

Simple sites אינה מתחייבת כלפיך שתפיק תועלת מסחרית, או כל טובת הנאה אחרת, בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף, מהשימוש באתר שהנך רוכש באמצעות שירותיה.

Simple sites אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יסופקו במחיר הזול ביותר, או בתנאי התשלום הטובים ביותר, או יהלמו את צרכיך ודרישותיך. האחריות לבדוק את התאמתם של השירותים הללו לצרכיך ואת כדאיות רכישתם חלה עליך בלבד.

השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. מטרת החברה היא להעניק אתר שימושי ונוח למשתמש אך simple sites אינה מבטיחה כי לא נפלו באתר טעויות או שיבושים או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. Simple sites ממליצה לשמור העתקים של תכנים אשר המשתמש שם באתר וכן של תכנים המשמשים את המשתמש בקשר עם האתר.


Simple sites אינה מתחייבת כי האתר (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומי צד שלישי ותכני האתר) ייענה לדרישות המשתמש, או כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, simple sites לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו עקב כך.

השירותים הניתנים ע"י simple sites ובכללם השירותים באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי simple sites בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

Simple sites אינה נושאת כלפיך באחריות כלשהי לפקיעת תוקפו של אחסון האתר, אי חידוש האחסון ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לך.

הנך מצהיר בזה כי אתה מודע ומסכים לכך שרכישת האתר ואחסונו אינה מקנה לך כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת – אלא זכות חוזית על האתר הספציפי אותו רכשת, בלבד.

Simple sites אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי simple sites, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל simple sites או מי מספקיה.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של simple sites הם של הנהלת האתר.

Simple sites נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר, אך אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת simple sites יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודותיך - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי simple sites, כאשר בהקשר זה יצוין כי simple sites אינה אחראית לאבטחת פרטי תשלום המשתמש אשר יתבצע באמצעות pay pal.

Simple sites לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי חשבונך באתר או לכל שימוש לרעה שייעשה בו, הנובעים מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות או מכך שמסרת אותם לצד שלישי.

Simple sites אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. Simple sites אינה אחראית גם להצעות מסחריות שתקבל מצדדים שלישיים, אם בחרת לקבל הצעות כאלה במסגרת תהליך ההרשמה לאתר או מוצרים ושירותים שתרכוש מהם. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי simple sites.

ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על-ידי simple sites החברה אינה נושאת באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עימם. Simple sites לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות האתר.

השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. מטרת החברה היא להעניק אתר שימושי ונוח למשתמש אך simple sites אינה מבטיחה כי לא נפלו באתר טעויות או שיבושים או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. Simple sites ממליצה לשמור העתקים של תכנים אשר המשתמש שם באתר וכן של תכנים המשמשים את המשתמש בקשר עם האתר.

Simple sites אינה מתחייבת כי האתר (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: יישומי צד שלישי ותכני האתר) ייענה לדרישות המשתמש, או כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, simple sites לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו עקב כך.
שינויים במדיניות הפרטיות

Simple sites רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו ככל שישתנו ו/או יתרחבו השירותים. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים תפורסם המדיניות החדשה בעמוד זה. אם לא נאמר אחרת, המדיניות החדשה תיכנס לתוקף עם פרסומה. המשך גלישה באתר גם לאחר שהשינויים נכנסו לתוקף מעידה על הסכמת המשתמש לשינויים.


שיפוי

המשתמש מתחייב להגן ולשפות את simple sites, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, שותפיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, טענה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות - עקב שימוש המשתמש באתר או בתכני האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תביעות נגד simple sites בגין אי שביעות רצון מהשירותים המפורסמים באתר או בגין הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה.


כתב ויתור

Simple sites תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר שרכש. במקרה זה רשאית simple sites למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.


קניין רוחני

אתה מצהיר ומאשר כי ידוע לך, ואתה מסכים, ש simple sites היא הבעלים של מאגר המידע שהיא מנהלת במסגרת תפעולו של simple sites והשירותים שהיא מעניקה. כל זכויות הקניין הרוחני באתר - לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר והסודות המסחריים - הינם רכושה של simple sites בלבד, או של צדדים שלישיים ש simple sites קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של simple sites בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).


שינויים בהסכם

הואיל שהאינטרנט מתפתח ומשתנה בתדירות גבוהה, ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עמו, רשאית simple sites לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם לשינויים החדשים שנוצרו. תנאי ההסכם החדשים שיפורסמו ב simple sites יחולו עליך עם פרסומם.דין בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.