ציוץ

תנאי שימוש באתר חנות - simple-sites.co.il

תקנון זה מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ובהירשמך לשירותי האתר הנך מסכים לתנאיו .

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות , אך נכון לנשים גם כן .

תנאי שימוש אלו ( להלן : " תנאי שימוש ") משלבים את כל ההוראות , התנאים , הכללים , כללי המדיניות וההנחיות באתר simple sites.

על מנת שתוכל לרכוש אתר לשימושך האישי מ simple sites עליך להיות מורשה לעשות כן בהתאם לחוקי מדינת ישראל , ובכלל זה עליך להיות בגיר .

השימוש באתר simple sites כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן . אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה , שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו . Simple sites רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש . Simple sites תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם .

רכישת אתר ו / או כל מוצר אחר מ simple sites נועדה לשימושו הפרטי של הלקוח ואין לסחור בו ו / או לשכפלו ו / או לשנותו מעבר למה שאתר החנות מאפשר לו .

עם רכישת האתר מתבצעת על ידי הלקוח רכישת דומיין ( על ידי צד שלישי ובאחריותו ) אשר משמשת את הלקוח לצרכיו הפרטיים באתר הספציפי שבחר , בלבד .

הלקוח בעצם יקבל קוד ייעודי לאתר הנבחר בלבד , כאשר יובהר כי אין לשכפל , להעתיק או לבצע כל דיספוזיציה או פעולה אחרת הקשורה בפגיעה בזכויות היוצרים הקשורה לקוד הייעודי שניתן .

Simple sites מציגה בכל אתר המיועד לרכישה תמונות ולוגואים לשם המחשה בלבד . באחריות המשתמש להחליף הנ " ל , בהתאם לצרכיו האישיים , לאחר רכישת האתר .


תשלומים

השימוש בשירותים המוצעים באתר זה , חלקם או כולם , כרוכים בתשלום , שיקבע על פי שיקול דעתה של simple sites, ויפורסם באתר מעת לעת . Simple sites שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו / או חלק מהם על - פי שיקול דעתה הבלעדי . ראוי להדגיש כי לאחר רכישת השירותים ב simple sites, כגון : רכישת אתר , אחסון או כל שירות או מוצר אחר המוצע , לא ניתן יהיה להקפיאו בכל שלב שהוא במהלך תוקפו וכן לא ניתן לקבל החזר כספי מלא או חלקי - יחסי לאחר הרכישה ו / או השימוש בו .

במקרה זה תהיה simple sites זכאית לבטל מיד את ההסכם ו / או להסיר את האתר מן המחשב ו / או למנוע את הגישה לאתר וזאת בלא צורך להודיע לך על כך מראש .

כמו כן , simple sites שומרת לעצמה את הזכות לשנות תעריפי חיוב במועד שתבחר ועל - פי שיקול דעתה הבלעדי .

מבלי לפגוע בזכויות simple sites על פי הסכם זה ו / או הוראות כל דין , יישא כל תשלום שלא שולם במועדו הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 12%, המצטברת על הקרן הצמודה אחת לשלושה חודשים - והכל , מהמועד שבו אמור היה התשלום להשתלם ל simple sites ועד למועד תשלומו המלא בפועל . האמור בהסכם זה מוסיף על זכויות simple sites על פי הסכם זה ו / או הוראות כל דין .

לצורך ביצוע התשלום עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי , הפועלות בישראל ( ישראכרט , ויזה כ . א . ל ., ויזה אלפא , אמריקן אקספרס וכו '...). אתה מתיר בזאת ל simple sites לחייב את כרטיס האשראי שבבעלותך בתמורת רכישת האתר או האחסון או כל שירות אחר שסופק לך .

ידוע לך , ואתה מסכים , שכל עוד התמורה לא נפרעה לידי simple sites לשביעות רצונה , או אם פירעון התמורה לא הובטח לשביעות רצונה , אינך זכאי לקבל המוצר שרכשת .

Simple sites אינה מקבלת ואינה חייבת לקבל תשלומים בכל דרך אחרת .


פרטים שגויים

בעת הזמנת אתר ו / או מוצר באמצעות simple sites, הנך מתבקש למסור פרטים שונים . אם תמסור פרטים שגויים , simple sites לא תוכל להבטיח שיסופקו לך השירותים שתזמין באמצעותה , או שניתן יהיה ליצור אתך קשר במקרה הצורך , ובהתאם הנך מצהיר כי simple sites אינה אחראית על כל פגיעה שהיא בזכויותיך העלולה לנבוע ממסירת פרטים שגויים ו / או בלתי מדויקים . אנא הקפד אפוא למלא בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים . במקרה של שינוי בפרטים עליך לעדכנם באמצעות ניהול החשבון באתר .

הגבלת אחריות

אחריות simple sites כלפיך בקשר עם רכישת האתר , אחסון האתר והטיפול בו לאחר מכן - מוגבלת כאמור במפורש בכללים אלו .

Simple sites אינה מתחייבת כלפיך שתפיק תועלת מסחרית , או כל טובת הנאה אחרת , בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף , מהשימוש באתר שהנך רוכש באמצעות שירותיה .

Simple sites אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יסופקו במחיר הזול ביותר , או בתנאי התשלום הטובים ביותר , או יהלמו את צרכיך ודרישותיך . האחריות לבדוק את התאמתם של השירותים הללו לצרכיך ואת כדאיות רכישתם חלה עליך בלבד .

השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד . מטרת החברה היא להעניק אתר שימושי ונוח למשתמש אך simple sites אינה מבטיחה כי לא נפלו באתר טעויות או שיבושים או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים . Simple sites ממליצה לשמור העתקים של תכנים אשר המשתמש שם באתר וכן של תכנים המשמשים את המשתמש בקשר עם האתר .

Simple sites אינה מתחייבת כי האתר ( לרבות , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל : יישומי צד שלישי ותכני האתר ) ייענה לדרישות המשתמש , או כי השירות הניתן באתר לא יופרע , יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו / או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה , נזקים , קלקולים , תקלות , כשלים בחומרה , תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת , simple sites לא תהא אחראית לכל נזק , ישיר או עקיף , עגמת נפש וכיו " ב שייגרמו עקב כך .

השירותים הניתנים ע " י simple sites ובכללם השירותים באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה , תביעה או דרישה כלפי simple sites בגין תכונות השירות , יכולותיו , מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך .

Simple sites אינה נושאת כלפיך באחריות כלשהי לפקיעת תוקפו של אחסון האתר , אי חידוש האחסון ו / או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לך .

הנך מצהיר בזה כי אתה מודע ומסכים לכך שרכישת האתר ואחסונו אינה מקנה לך כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת – אלא זכות חוזית על האתר הספציפי אותו רכשת , בלבד .

Simple sites אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע , יינתן כסדרו או בלא הפסקות , יתקיים בבטחה וללא טעויות , ויהיה חסין מפני גישה בלתי - מורשית למחשבי simple sites, נזקים , קלקולים , תקלות - לרבות תקלות בחומרה , בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל simple sites או מי מספקיה .

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של simple sites הם של הנהלת האתר .

Simple sites נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר , אך אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה , ניסיונות לחדירות כאלה , חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר . אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת simple sites יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודותיך - או להשתמש בו לרעה , לא תהיה לך כל טענה , תביעה או דרישה כלפי simple sites, כאשר בהקשר זה יצוין כי simple sites אינה אחראית לאבטחת פרטי תשלום המשתמש אשר יתבצע באמצעות pay pal.

Simple sites לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי חשבונך באתר או לכל שימוש לרעה שייעשה בו , הנובעים מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות או מכך שמסרת אותם לצד שלישי .

Simple sites אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים . Simple sites אינה אחראית גם להצעות מסחריות שתקבל מצדדים שלישיים , אם בחרת לקבל הצעות כאלה במסגרת תהליך ההרשמה לאתר או מוצרים ושירותים שתרכוש מהם . כל טענה , תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות , מוצרים או שירותים כאמור , קבלתם או תוצאותיהם , יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי simple sites.

ככל שיש באתר קישוריות (' לינקים ') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על - ידי simple sites החברה אינה נושאת באחריות לתוכנם של אותם אתרים , למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו , דיוקו , עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עימם . Simple sites לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף , כספי או אחר , שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים , שאליהם תגיע באמצעות האתר .

השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד . מטרת החברה היא להעניק אתר שימושי ונוח למשתמש אך simple sites אינה מבטיחה כי לא נפלו באתר טעויות או שיבושים או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים . Simple sites ממליצה לשמור העתקים של תכנים אשר המשתמש שם באתר וכן של תכנים המשמשים את המשתמש בקשר עם האתר .

Simple sites אינה מתחייבת כי האתר ( לרבות , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל : יישומי צד שלישי ותכני האתר ) ייענה לדרישות המשתמש , או כי השירות הניתן באתר לא יופרע , יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו / או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה , נזקים , קלקולים , תקלות , כשלים בחומרה , תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת , simple sites לא תהא אחראית לכל נזק , ישיר או עקיף , עגמת נפש וכיו " ב שייגרמו עקב כך .


שיפוי

המשתמש מתחייב להגן ולשפות את simple sites, עובדיה , מנהליה , בעלי מניותיה , שותפיה או מי מטעמם בגין כל תביעה , טענה , נזק , הפסד , אבדן רווח , תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ " ט עו " ד והוצאות משפט סבירות - עקב שימוש המשתמש באתר או בתכני האתר , לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל , תביעות נגד simple sites בגין אי שביעות רצון מהשירותים המפורסמים באתר או בגין הפרת המשתמש את תנאי שימוש אלה .

שינויים באתר ובשירותי הרישום

Simple sites תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר , מראהו , היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך בשירותים אלה או באתר ותפעולו - והכל , בלא צורך להודיע לך על כך מראש . שינויים כאלה יבוצעו , בין השאר , בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט , בהתפתחות העסקית ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה . מטבעם , שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי - נוחות וכיו " ב . לא תהיה לך כל טענה , תביעה או דרישה כלפי simple sites בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם .


באתר זה קישורים ( לינקים ) לאתרים אחרים

Simple sites אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר יש אליהם קישור באתר זה או שמקשרים אליו . " בהקלקה " על קישור , לוגו או כל סימן אחר , על המשתמש לשים לב כי ייתכן והוא עוזב את אתר simple sites. על מנת לבדוק את מיקומו באינטרנט , על המשתמש לבדוק את ה – URL – הכתובת המופיעה בראש או בתחתית הדפדפן . Simple sites ממליצה למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתר האחר אליו גלש .


אבטחת מידע

Simple sites עושה את כל המאמצים להעניק למשתמש סביבה מאובטחת לעבודה באינטרנט . Simple sites תעשה שימוש באמצעים סבירים מבחינה מסחרית על מנת לשמור על הפרטים האישיים של המשתמשים המצויים בידיה באופן מאובטח . יש לציין כי עם הטכנולוגיה הקיימת כיום , אין simple sites מתחייבת כי הפרטיים האישיים מאובטחים לגמרי כאשר הם מועברים על גבי האינטרנט .


אחסון האתר

האתר יותקן ויוחזק על גבי המחשב , בכפוף לביצוע התחייבויותיך בהסכם זה . אתרים שהתקנתם מחייבת דרישות מיוחדות , כפי שייקבעו מעת לעת על ידי simple sites בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ( לדוגמה – התקנת קבצי DLL במחשב ), יותקנו על גבי מחשב המיועד במיוחד עבור אתרים מסוג זה . בשל אופיין של הדרישות המיוחדות כאמור , עשוי המחשב להיות רגיש יותר לסיכונים בתחום אבטחת המידע ויציב פחות ממחשבים אחרים ולא תהיינה לך כל טענות ו / או תביעות ו / או דרישות בקשר למגבלות המחשב כאמור .

העברת התכנים לאתר ועדכונם מעת לעת תבוצע על - ידך ובאחריותך בלבד , באמצעות כתובת FTP וסיסמא תואמת או כל אפשרות גישה אחרת שתקצה לך simple sites, המאפשרת גישה אל האתר . שמור את הסיסמא באופן מאובטח ואל תעביר אותה לכל צד שלישי שהוא , שאיננו מורשה מטעמך לגשת לקובצי האתר .

אם ביקשת להתקין באתר יישומים ו / או לבצע בו פעולות שאינן חלק מאחסון האתר או מהשירותים הנלווים הניתנים ללא תמורה , כהגדרתם בכתב ההזמנה , אתה מתחייב לשלם על כך ל simple sites את התמורה הנוהגת אצלה מעת לעת בגין יישומים ו / או פעולות אלה , כתנאי מוקדם להתקנתם ו / או לביצוען .

חריגה בנפח האתר או בנפח התעבורה לאתר מעבר לנפח הנקוב בכתב ההזמנה , תחויב בתשלום נוסף כנקוב במחירון המעודכן לאותה עת של simple sites לכל מגה בייט אחד נוסף , או כל חלק ממנו ו / או תגרום להפסקת פעולתו של האתר עד אשר יוסדר נושא החריגה . תהיה זו אחריותך המלאה להסדיר את נושא החריגה , ו simple sites לא תהיה אחראית לכל נזק במידה ויגרם לך עקב הפסקת פעילותו של האתר .

בקשות לביצוע שינויים באחסון האתר , או בהיבטים טכניים בפעולתו , או באיזה מהשירותים הנלווים שהזמנת , יימסרו ל simple sites בכתב . Simple sites תענה לבקשה במידת האפשר . היה השינוי כרוך בתשלום , יהיה ביצועו בפועל כפוף לתשלום התמורה ל simple sites.


התכנים באתר

האחריות המלאה והבלעדית לתכנים באתר חלה עליך בלבד ו simple sites לא תישא בכל אחריות בגינם . הנך מתחייב , כתנאי מהותי ויסודי בהסכם זה , לא לכלול באתר תכנים , ולא לבצע באמצעות מחשבי simple sites פעולות , כמפורט להלן :


 • כל תוכן ו/או מעשה הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, שמות מתחם או סימני מסחר;

 • כל תוכן ו/או מעשה פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור;

 • כל תוכן ו/או מעשה הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם - למעט פרסום כדין, שנעשה בהסכמת אפוטרופוסיו של כל קטין;

 • כל תוכנת מחשב , קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף - מחשב (" וירוס "), לרבות תוכנות - עוינות הידועות כסוס - טרויאני , תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו " ב ;

 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

 • כל תוכן ו/או מעשה בלתי-חוקי, או תוכן ו/או מעשה המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;

 • כל תוכן ו/או מעשה המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;

 • כל תוכן ו/או מעשה שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

 • כל תוכן ו/או מעשה בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי ו/או של חוקי המדינה בה ממוקמים השרתים המשמשים לאחסון האתר;

 • כל תוכן ו/או מעשה העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981;

 • כל תוכן ו/או מעשה הכולל עידוד להשתתפות בהימורים או הגרלות האסורים לפי דין בישראל וכן כל תוכן ו/או מעשה בקשר עם תכניות פירמידה (תכניות המתאפיינות בכך שחבר אחד מצרף אליהן חברים אחרים תמורת תקבול כספי);

 • כל תוכן ו / או מעשה המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל , ובלקוחות simple sites בפרט .

לעניין סעיף זה, "מעשה" - לרבות מחדל.


הנך מצהיר ומאשר כי אתה הבעלים של מלוא זכויות היוצרים באתר שרכשת מ simple sites ובתכנים המתפרסמים בו ו / או באמצעותו מעת לעת ו / או כי ניתנו לך רישיונות כדין להשתמש בהם .

simple sites אינה מתחייבת כי האתר יעורר ענין , אילו תגובות ( אם בכלל ) תקבל בעקבות אחסון האתר , מי יגיב לתכנים שתפרסם באתר וכיצד . לכן , simple sites לא תישא כלפיך ו / או כלפי כל צד שלישי אחר באחריות לתגובות שישלחו אליך , או לכל תוצאה שתנבע , במישרין או בעקיפין , מפרסום האתר והתכנים . Simple sites גם לא תישא באחריות כלשהי לשימוש שייעשה על ידי כל צד שלישי בתכנים .

גיבויים – simple sites איננה מבצעת גיבוי לקובצי האתר ולנתונים הנאגרים בו . הנך מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה , תביעה ו / או דרישה כלפי simple sites לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמור , מכל סיבה שהיא .


הגבלת אחריות

שירות אחסון האתרים של simple sites, לרבות כל שירות הנלווה אליו , ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). הנך מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה , בדקת את השירותים , יכולותיהם ומגבלותיהם ומצאת אותם מתאימים לצרכיך ואתה מוותר על כל טענה , תביעה ו / או דרישה כלפי simple sites בעניין התאמת השירותים לצרכיך .

simple sites אינה מתחייבת שאחסון האתר , הגישה אליו מרשת האינטרנט וכל שימוש בקבצי האתר או בשירותים שיסופקו על ידי simple sites לא יופרעו , יינתנו כסדרם או בלא הפסקות , יתקיימו בבטחה וללא טעויות , ויהיו חסינים מפני גישה בלתי - מורשית למחשבי simple sites או מפני נזקים , קלקולים , תקלות - לרבות תקלות בחומרה , בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל simple sites או אצל מי מספקיה . Simple sites לא תישא באחריות - ולא תהיה לך כל טענה , תביעה ו / או דרישה כלפיה - במקרה שיתרחש האמור לעיל , אולם simple sites תפעל כמיטב יכולתה לתיקונה המהיר של כל תקלה כאמור .

האמור לעיל לא יחול אם נזקים , קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות רבתי או זדון מצידה של simple sites. במקרה זה תהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לך , ולא תהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו / או תוצאתיים . בכל מקרה , חבותה של simple sites על - פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששילמת ל simple sites בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק . הנך מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים , וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה .

כמו כן , simple sites שומרת לעצמה את הזכות לשנות תעריפי חיוב במועד שתבחר ועל - פי שיקול דעתה הבלעדי .

simple sites אינה אחראית לאבטחת פרטי תשלום המשתמש אשר יתבצע באמצעות pay pal.

Simple sites אינה נושאת כלפיך באחריות כלשהי לפקיעת תוקפו של אחסון האתר , אי חידוש האחסון ו / או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לך .


ביטול ההסכם והפרות

מצאה simple sites, לפי מיטב שיפוטה , כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה ו / או כי הפרת הסכם זה בהפרה יסודית ו / או כי ניצלת לרעה שירות ש simple sites סיפקה לך ו / או השתמשת בו בניגוד להסכם זה , או בניגוד לדין , היא תהיה רשאית לפעול בדרכים המנויות להלן , כולן או חלקן - וזאת בנוסף על זכויות אחרות המסורות לה לפי הסכם זה ו / או הוראות כל דין :


 • לבטל הסכם זה , ולהסיר לאלתר מן המחשב את האתר , כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה , או למנוע גישה אל האתר או כל חלק ממנו כאמור ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .

 • לבטל לאלתר כל שירות נוסף ש simple sites סיפקה לך , ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .

 • במקרה שהוגשה ל simple sites פניה מצד שלישי , אשר הוכיח להנחת דעתה של simple sites כי זכויותיו נפגעו על - ידי חומר שהתפרסם באתר , תהיה simple sites רשאית בנוסף לאמור עד כאן , למסור לידי הפונה את פרטיך , כדי שאתה והטוען לפגיעה בזכויותיו תסדירו את טענותיכם ישירות זה עם זה . Simple sites תהיה רשאית לעשות כן גם במקרה שהוכח להנחת דעתה כי הופרו הוראות הסכם זה האוסרות פרסום כל חומר בלתי - חוקי , או חומר המעודד , תומך , מסייע , מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ו / או לפי חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי simple sites המשמשים לאחסון האתר . בכל מקרה תמסור simple sites את פרטיך במקרה שיימסר לידיה צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן .מבלי לגרוע מהאמור עד כאן בהסכם זה , גם ביצוע הפעולות הבאות יזכה את simple sites לפעול כאמור לעיל:


 • משלוח " דואר זבל " (Junk Email) ו / או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו (Spam) ו / או מכתבי שרשרת ;

 • ביצוע כל מעשה או מחדל , העלול לפגוע או לגרום נזק למשתמשים באינטרנט בכלל וללקוחות simple sites בפרט ;

 • ביצוע כל מעשה או מחדל המנוגדים לכללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט .

 • ביצוע פעולות הגורמות , או עלולות לגרום , לניצול יתר של משאבי המחשב בו מאוחסן האתר , לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים ;

 • ביצוע פעולות הפוגעות , או עלולות לפגוע ביציבות מערכת ההפעלה והמערכות הנלוות ו / או בכל מערכת אחרת המנוהלת , או מופעלת על ידי simple sites ו / או מי מטעמה ;

 • ביצוע פעולות הפוגעות , או העלולות לפגוע באבטחת המידע של שרתי האחסון והדואר האלקטרוני , לרבות הפעלת לולאות אין - סופיות , הרצת סקריפטים מנצלים , הפעלת רכיבי תוכנה לא יציבים וכיו " ב .

 • חריגה מנפחי התעבורה שטח האחסון או גודל מסד הנתונים הכלולים בחבילת האחסון .


קניין רוחני

התקינה simple sites באתר כל יישום , שפותח על ידה ו / או שהינה בעלת זכויות בו ( לרבות מנוע חיפוש ), היא נותנת בזה לך רישיון לא ייחודי להשתמש ביישום באתר . להסרת ספק מובהר , כי מלוא זכויות היוצרים ו / או הקניין הרוחני בכל יישום כאמור יוסיפו בכל עת להיות קנינה של simple sites בלבד . הנך מתחייב לא להעתיק , להפיץ , להעביר או לתת זכויות ( לרבות רישיונות משנה ) בכל יישום כאמור .


הסבת זכויות

אינך רשאי להסב , לשעבד , למשכן או להעביר את זכויותיך על פי הסכם זה , אלא אם כן קיבלת את הסכמת simple sites בכתב ומראש . חוב כספי של הלקוח ל simple sites ייחשב כטעם סביר לסירוב . לא יהיה תוקף לכל הסבה , שעבוד , משכון או העברה בניגוד להוראות סעיף זה .


כללי

תדפיס או פלט ממחשבי simple sites יהוו ראיה לאמיתות תוכנם בכל ישוב מחלוקת בין הצדדים ובכל הליך בפני ערכאה שיפוטית , מנהלית או אחרת .

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כנקוב בכתב ההזמנה. הודעות בין הצדדים יכול שתישלחנה בדואר רשום, באמצעות שליח, בפקסימיליה ובדואר אלקטרוני. כל הודעה ששלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר באמצעות שליח תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל, בכפוף לאישור בכתב על ביצוע המסירה. כל הודעה שתימסר באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל, בכפוף לאישור טלפוני של המשלוח.

האמור בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים בעניין אחסון האתר והשירותים הנוספים בהסכם זה ואין להתחשב בכל משא ומתן, הסכמה, מצג, התחייבות, הסכם ו/או הבטחה שקדמו לחתימתו של הסכם זה.


הפסקת השירות

Simple sites רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת אתר simple sites והיא אינה חייבת להודיע לך אישית על החלטתה זו , אולם היא תפרסם באתר הנ " ל הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות שבעה ימים מראש . במקרה זה , יהיה עליך לבצע פעולות כפי שיפורסם בהודעה . לא תהיה לך כלפי simple sites, עובדיה , מנהליה או מי מטעמה כל טענה , תביעה או דרישה בגין הפסקת השירות כאמור לעיל .


שינויים בהסכם

הואיל שהאינטרנט מתפתח ומשתנה בתדירות גבוהה , ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עמו , רשאית simple sites לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה . שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם לשינויים החדשים שנוצרו . תנאי ההסכם החדשים שיפורסמו ב simple sites יחולו עליך עם פרסומם .שינוי התנאים

הואיל שהשירותים המסופקים על ידי simple sites מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עמם , רשאית simple sites לשנות מעת לעת את הוראות ההסכם . תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מיד עם חידוש השירותים שהזמנת .


בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .

סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב .